بهین گستر گیتی

02144051345 – 02144054531

[email protected]

داستان موفقیت

داستان موفقیت : تجربه پیاده سازی انبار داده و داشبورد های مدیریتی پتروشیمی نوری

پتروشیمی نوری در راستای ایجاد داشبوردهای مدیریتی ، شرکت بهین گستر گیتی را به عنوان پیمانکار خود انتخاب نمود. شرح مسئله در پتروشیمی عبارت اند از:

مشخصات سیستم ها و مراکز داده مستقر

 • شناسایی و تعیین شاخص ها بر اساس مدل PFC ساختار APQC است.
 • تعداد شاخص ها 260 مورد است که از 14 واحد اسزمانی و 85 فرآیند نشات میگیرد.
 • تعداد شاخص های قابل محاسبه از طریق بانک های اطلاعاتی موجود حدود 100 مورد است.
 • تعداد شاخص های فاقد بانک های اطلاعاتی داده فعلی حدود 160 مورد است.
 • تعداد مراکز داده برای دریافت اطلاعات شاخص ها به صورت مکانیزه : 15 مرکز ، شامل (MS SQL , Oracle , PostgreSQL , MySQL)

از آنجایی که 100 اقلم اطلاعاتی به صورت سیستمی و انبار داده بوده و بقیه می بایست از طریق فرمساز تامین شود، مراحل کار به صورت زیر برنامه ریزی شد:

#

مرحله

پیمانکار

کارفرما

1

شناسنامه شاخصها و شناسنامه اقلام اطلاعاتی

تهیه شناسنامه شاخصها و اقلام اطلاعاتی

 

2

شناسنامه منابع داده مبدا به همراه لیست اقلام اطلاعاتی

 

معرفی شناسنامه منابع داده مبدا

3

تولید انبار داده

تولید انبار داده و  فرایند ETL

کمک به دسترسی ها و اتصال موفق

4

نصب فرمساز و تعریف فرمهای مورد نظر و دریافت اطلاعات فرم ساز

نصب فرم ساز  و تعریف فرمها و تعیین دسترسی ها

 
 • ردیف

مرحله

پیمانکار

کارفرما

 • 1

شناسنامه شاخصها و شناسنامه اقلام اطلاعاتی

تهیه شناسنامه شاخصها و اقلام اطلاعاتی

 • 1

شناسنامه منابع داده مبدا به همراه لیست اقلام اطلاعاتی

معرفی شناسنامه منابع داده مبدا

 • 1

تولید انبار داده

تولید انبار داده و  فرایند ETL

کمک به دسترسی ها و اتصال موفق

 • 1

نصب فرمساز و تعریف فرمهای مورد نظر و دریافت اطلاعات فرم ساز

نصب فرم ساز  و تعریف فرمها و تعیین دسترسی ها

بعد از انجام مرحله 1 و تعیین اقلام اطلاعاتی سیستم ، با جلساتی که با کمک بخش IT پتروشیمی تشکیل شد، اقلامی که امکان واکشی از دیتابیسهای مبدا را دارند تعیین گردیدند.

در مرحله بعدی مدیریت IT پتروشیمی هماهنگی های گسترده ای با شرکتها و نیروهای فنی مسئول پایگاه داده های مبدا انجام داده و به مرور اتصالات لازم برای خواندن داده از پایگاه داده های مبدا را فراهم نموده و در اختیار تیم فنی پیمانکار قرار داد.

نام منبع

نوع

Linked sever

زمانبندی

تولید روزانه

روزانه

Linked1

13:00

خوراک روزانه

روزانه

Linked1

13:20

خاموشی گاز

روزانه

Linked1

13:30

بهره برداری

ماهانه * تعداد

وب سرویس

 

خوراک ماهانه

ماهانه

Linked1

13:40

توقف تولید ماهانه

ماهانه

Linked1

13:50

انرژی

ماهانه

MySQL

1400

انبار

روزانه

Link2

14:20

ITHelpDesk

ماهانه

Link3

13:00

HR

ماهانه

Link4

14:00

پیشنهادات

سالانه

Link5

13:25

IMS

ماهانه

Link6

14:00

TSR

روزانه

Link7

13:17

lost

ماهانه

Linked1

13:35

درصد تامین خوراک ماهانه

ماهانه

Linked1

12:30

اقلام همکاران سیستم

روزانه ماهانه

Link2

23:00

با توجه به جدول فوق، Fact , Dimension  های مورد نیاز در انبار داده جدید تشکیل شده و طبق زمانبندی های فوق داده ها از منابع داده خوانده شده و بعد از Stage شدن در Fact های مربوطه ذخیره شدند.

در مرحله بعدی داشبورد روزانه مدیرعامل تهیه گردید.

داشبوردهای روزانه مدیرعامل در بخشهای زیر تولید شدند

 • تولید
 • فروش
 • خوراک
 • منابع انسانی
 • مالی
 • انرژی
 • آمار

در کنار آن شاخصهای ارزیابی استراتژیک و فرایندی هم در سامانه ایجاد شده و داشبوردهای تولید شد

 گزارشات کنترلی درباره سلامت انباره داده و فراخوانی به موقع منابع داده و خطهای احتمالی ارایه گردید

در انتها سامانه پیامکی راه اندازی شده و به افراد ذیصلاح امارهای مهم از طریق پیامک ارسال شد

با مدیریت توانمند پتروشیمی و سهم ناچیزی که پیمانکار در اجرای سامانه های داشبورد داشت خوشبختانه افتخار بزرگی در رقابت بین المللی تجربه برتر نصیب پتروشیمی نوری شده و موفق به اخذ نشان 5 ستاره (بالاتر از آرامکو عربستان) در بخش داشبورد گردید.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.