بهین گستر گیتی

En

سامانه سنجش کارایی و بهره وری DEA-Master

اين نرم افزار به منظور محاسبه كارايي، اثر بخشي و بهره وري در عملكرد سازمانها بر اساس مدل تحليل پوششي داده ها DEA طراحي و پياده سازي شده است. با استفاده از اين سيستم امتياز كارايي نسبي واحدها محاسبه شده و واحدهاي كارا و ناكارا تعيين مي گردد. همچنين واحدهاي الگو براي هر واحد ناكارا معرفي شده و اهداف مطلوب در هر شاخص براي هر واحد ناكارا بدست مي آيد.

ماژولهای اصلی

ماژول تحلیل پوششی داده ها DEA

ماژول گزارشات و نتایج