بهین گستر گیتی

02144051345 – 02144054531

[email protected]

نرم افزار ارزیابی عملکرد کارکنان

نرم افزار ارزیابی عملکرد کارکنان، صرفا بخشی از سیستم مدیریت عملکرد محسوب می شود که معمولا بیشترین توجهات را به سمت خود جلب می کند اما پیشنهاد حاضر، برای طراحی و استقرار سیستم مدیریت عملکرد طراحی شده است که ارزیابی نیز بخشی از آن محسوب می شود.

خودارزیابی : در این روش این فرصت داده می شود به فرد که با توجه به نقاط قوت و ضعف خود و امکانات و منابع موجود و دستاوردهای کسب شده به ارزیابی عملکرد خود بپردازد. در این روش شاخصهای ارزیبای توسط خود فرد به صورت خود اظهاری تکمیل شده و ملاک محاسبه امتیاز قرار می گیرد. از آنجا که افراد ممکن است در اظهار نظر خود صادق نباشند و یا ملاکی برای سنجش کیفیت عملکرد آنها موجود نباشد لذا این روش در عمل دارای ضعفهای عمده ای می باشد.

ارزیابی 360 درجه : این روش یکی از جامع ترین روش های ارزیابی کارکنان است که در آن بازخورهای مختلفی از عملکرد یک فرد از افراد مختلفی که با فرد در رابطه هستند بدست می آید. ارزیابی 360 درجه نوعی ارزیابی است که در آن برخلاف روشهای ارزیابی سنتی که پرسنل تنها توسط مدیران مورد ارزیابی قرار می گیرند، ارزیابی توسط زیردستان، هم قطاران و مدیران بالادست پرسنل و حتی عوامل خارج از سازمان مثل مشتریان و تهیه کنندگان انجام می گیرد.

ارزیابی 360 درجه از طریق بهره گيري از منابع متعدد ( چندگانه ) در ارزيابي کارکنان از جامع ترین روش های ارزیابی کارکنان می باشد. این منابع موارد زیر را در بر می گیرد:

 – مشارکت کارکنان در ارزيابي مديران 
– مشارکت ارباب رجوع در ارزيابي کارکنان        

– مشارکت همکاران در ارزيابي          
– استفاده از خودارزيابي در فرآيند ارزيابي

روش 360 درجه با اینکه ارزیابی را از شکل خود ارزیابی خارج می کند ولی هنوز بر مبنای نظر سنجی و قضاوت فردی استوار است و ممکن است افراد در تبانی با هم نظرات نادرستی را اعلام نمایند و نتیجه ارزیابی به انحراف دچار شود.

ارزیابی عملکرد 360
ماژولهای اصلی در نرم افزار ارزیابی عملکرد کارکنان

ارزیابی بر مبنای عملکرد

مدیریت بوسیله اهداف (MBO) : در این روش سعی بر این است که به جای نظر سنجی از افراد، عملکرد فرد ملاک ارزیابی باشد. لازمه این روش این است که اهداف مورد انتظار از عملکرد هر فرد بر اساس شرح وظایف فرد و با هماهنگی مدیر تنظیم شده و بر اساس آن شاخصهای کمی به عنوان معیارهای اررزیابی عملکرد تعریف گردد.

ارزیابی متوازن کارکنان IBSC: در این روش به کارکنان به چشم یک دارایی استراتژیک نگاه می شود که می توانند در یک یا چند منظر از کارت امتیازی متوازن به ارزش آفرینی بپردازند. در این روش ابتدا اهداف و استراتژیهای سازمان شناسایی شده و شاخصهای کلیدی عملکرد در دیدگاههای چهارگانه ارزیابی متوازن (مالی، مشتری، فرایندهای داخلی و رشد و نوآوری) شناسایی و هدف گذاری می شود. سپس مسئول هر شاخص شناسایی شده و شاخصها تا جایی خرد می شود که عملکرد تمام افراد را در بر گیرد. در این صورت بر اساس میزان تحقق اهداف مورد انتظار از هر فرد امتیاز عملکرد فردی قابل محاسبه خواهد بود.

ماژول ارزیابی اهداف MBO در نرم افزار ارزیابی عملکرد کارکنان

ماژول کارت امتیازی فردی IBSC

ماژول اهداف و نتایج کلیدی OKR

معرفی سیستم ارزیابی کارکنان

سیستم PAS-Master به عنوان یکی از زیر سیستمهای مدیریت عملکرد، وظیفه سنجش عملکرد کارکنان سازمان را بر مبنای قابلیتها و شایستگی های رفتاری و فعالیتها و شاخصهای عملکردی به عهده دارد. در این سیستم دوره های ارزیابی ای که می خواهیم در آنها ارزیابی داشته باشیم ، و نیز چارت سازمانی، و پرسنل تعریف می شوند. سپس مجموعه ای از شاخص های ارزیابی تعریف می شوند و به گروههای پرسنلی تخصیص می یابند و پرسنل هر گروه بر اساس شاخصهای مربوطه به دو صورت ارزیابی می گردند. شاخصهای قضاوت محور با متدولوژی 360 درجه و شاخصهای عملکردی که جنبه کمی دارند به صورت خود اظهای کارمند و تایید مدیر ارزیابی می شوند. سپس امتیاز هر فرد بر اساس تجمیع وزنی دو حوزه محاسبه شده و گزارشهای ارزیابی در سطح فرد، گروه و سازمان به تفکیک شاخص و به صورت تلفیقی قابل استخراج خواهد بود.