بهین گستر گیتی

Fa

En

En

مقالات

ادامه مطلب
مدل شایستگی

مدل شایستگی

در زمینه مدل شایستگی، فهرست‌ها و مدل‌های مختلفی از شایستگی‌ها ذکر گردیده است و سازمان‌های مختلفی نیز مدل‌های خاص خود را ارائه نموده‌اند