بهین گستر گیتی

02144051345 – 02144054531

[email protected]

….

تاریخچه

ادامه دارد…

1398

اتمام برنامه نویسی Pos-Master

1000 دمو

100 امین قرار داد

1394

اتمام برنامه نویسی CRV-Master و  PMO-Master

48 امین قرارداد

 

1390 

اتمام برنامه نویسی نرم افزار ارزیابی کار کنان و

نرم افزار DEA-Master

1388

فروش اولین نسخه نرم افزار ارزیابی سازمان

1386

تاسیس شرکت