بهین گستر گیتی

02144051345 – 02144054531

[email protected]

نرم افزار مدیریت ریسک

سیستم نرم افزاری ERM-Master یکی از محصولات دانشی و کاربردی شرکت بهین گستر گیتی می باشد در این نرم افزار کل فرایند مدیریت ریسک قابل پیاده سازی است و همه مراحل

 

 

 

 

 1. شناسایی Risk Identification
 2. ارزیابی و تحلیل Risk Assessment and Analysis  
 3. تعیین پاسخ Risk Response
 4. اجرا و پیاده‌سازی Implementation
 5. مانیتورینگ، کنترل و بازبینی Control and review
 
 

 

 

 

را تحت پوشش خود قرار می دهد. به جهت طراحی منعطف این سیستم می توان این فرایندها را در هر سازمان بومی سازی نمود.

همچنین این سامانه امکان مدیریت ریسک بر مبنای دارایی های موجود Asset management  را نیز ارایه می نماید.

روشهای امتیاز دهی ریسک ها در نرم افزار شامل موارد زیر می باشد:


 • روش دو عاملی Classic (شدت تاثیر، احتمال وقوع)
 • روش سه عاملی RPN (شدت تاثیر، احتمال وقوع، امکان تشخیص)
 • فرم ارزیابی Cvss
 • فرم ارزیابی Dread
 • فرم ارزیابی Owasp
 • روش امتیاز مستقیم Custome

استفاده از راهکارهای هوش مصنوعی

این سامانه قابلیت بکارگیری هوش مصنوعی یا AI را در بخش تعیین اقدامات و پروژه ها را در اختیار قرار می دهد. از این قابلیت می توان برای کاهش اثرات ریسک استفاده نمود بدین ترتیب که اقدامات مورد نیاز برای کاهش یک ریسک خاص توسط سیستم به کاربر پیشنهاد می گردد و کاربر ریسک (کمیته ریسک) با تایید آن، اقدام یا اقدامات مذکور را سیستم ثبت و رهگیری می نماید.