بهین گستر گیتی

02144051345 – 02144054531

[email protected]

نرم افزار ذینفع واحد

منظور از ذینفع واحد دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی است که به واسطه هر یک از روابط مالکیتی، مدیریتی و مالی در معرض ریسک مشترک قرار میگیرند. به گونه ای که مشکلات یکی از آنها بتواند به دیگری تسری پیدا کرده و منجر به عدم بازپرداخت یا ایفای به موقع تسهیلات و تعهدات آنها شود.

شناسایی و ترسیم روابط مالکیتی، مدیریتی و مالی در حوزه های مابین مشتریان حقیقی-حقیقی، حقوقی-حقوقی و حقیقی – حقوقی از مشکلات بانکها و موسسات مالی می باشد.

شرکت بهین گستر در این زمینه سیستم تحت شناسایی ذینفع واحد را تولید نموده و در تعدادی از بانکها مستقر نموده است.

این سیستم با تحلیل اطلاعات موجود در دیتابیس های خود بانک و همچنین با قابلیت اتصال به سامانه های بیرونی ( مانند بانک مرکزی، ثبت احوال، ثبت شرکتها و … ) اقدام به شناسایی ذینفع های هر مشتری حقیقی و حقوقی می نماید و گزارش های لازم جهت ارایه مدیریت اعتبارات بانک را آماده سازی می نماید.