بهین گستر گیتی

02144051345 – 02144054531

[email protected]

سامانه فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

تکنیک AHP یکی از متدهای تصمیم گیری چند معیاره می باشد که برای امتیاز دهی و اولویت بندی شاخص ها، معیارها و گزینه ها در یک ساختار تحلیلی سلسه مراتبی بکار می رود. سیستم AHP-Master  تمامی امکانات مورد نیاز این روش را در اختیار تصمیم گیران قرار می دهد. امکانات اصلی این سیستم عبارتند از:

محاسبات این روش بر پایه مقایسات زوجی بین گزینه ها استوار است بطوریکه برای تعیین امتیاز یا وزن اهمیتی گزینه ها دوبه دو در کنار یکدیگر قرار می گیرند و خبرگان موضوع به قضاوت در خصوص این دو گزینه می پردازند این فرایند برای تمام مقایسات زوجی تکرار می شود و در نهایت پس از محاسبات سیستم وزن اهمیتی معیارها و گزینه ها بدست می آید

AHP گروهی یا GAHP

فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی گروهی (GAHP) زمانی استفاده می‌شود که بخواهیم از دیدگاه چندین کارشناس برای انجام مقایسه‌های زوجی استفاده کنیم. در بسیاری از مسائل تصمیم‌گیری، مدیران و کارشناس‌های متعددی دخالت دارند. ساده‌ترین راه در چنین مواردی برگزاری جلسات تصمیم‌گیری و دستیابی به اجماع میان خبرگان و مدیران است. در موارد زیادی عملاً برگزاری چنین جلساتی میسر نیست و پژوهشگر باید پرسشنامه را به صورت جداگانه در اختیار خبرگان قرار دهد و سپس اقدام به تجمیع دیدگاه آنها نماید. سیستم AHP-Master  امکان تولید پرسشنامه برای هر خبره ای را فراهم می کند و پس از ورود اطلاعات آنها بصورت دستی یا با استفاده از اکسل محاسبات سیستم انجام می شود. در مرحله بعدی ناسازگاری هر پرسشنامه تکمیل محاسبه می شود و با محاسبات با استفاده از نظراتی که ناسازگاری کم و قابل قبولی دارند انجام می شود و گزارشهای نهایی بدست می آید.

گزارش های نهایی سیستم در قالب فایلهای pdf و نمودارهای گرافیکی و فایلهای اکسل تولید می شود