نظام مدیریت عملکرد کارکنان

مدیریت عملکرد، چرخه‌ای است که به مدیران سازمان کمک می‌کند تا پس از هدف گذاری و برنامه‌ریزی در مورد رفتار و عملکرد کارکنانشان (که باید در ابتدای هر دوره زمانی ارزیابی انجام شود) به ارزیابی میزان و کیفیت اجرای  برنامه‌ها و تحقق اهداف در پایان دوره بپردازند و از طریق ریشه‌یابی و تحلیل رفتارها و عملکردهای رضایت بخش و مطلوب یا غیر رضایت بخش و نامطلوب و با کمک به کارگیری مستمر این چرخه، زمینه را برای بهبود عملکرد و ارتقای رفتار کارکنان فراهم کنند .

مدل تلفيقي مديريت عملکرد کارکنان

مديريت عملکرد کارکنان بر اساس تلفيقي از روشهاي 360 درجه، ارزيابي اهداف MBO ، ارزیابی کارت امتیازی فردی و ارزيابي شاخصهاي توسعه فردي انجام مي گردد.

در بخش شايستگي هاي رفتاري ابتدا مدل هاي شايستگي رفتاري به تفکيک سطوح شغلي تدوين شده و سپس توسط روش 360 درجه از طريق سامانه نرم افزاري ارزيابي مي گردد  

در بخش ارزيابي اهداف و فعاليتهاMBO، ابتدا شرح وظايف و اهداف مورد انتظار از هر کارمند توسط تعامل بين مافوق و کارمند تعيين و در سيستم ثبت شده و در زمان ارزيابي توسط مافوق ارزيابي ميگردد .

در بخش ارزیابی کارت امتیازی فردی IBSC ابتدا سهم هر فرد از هر هدف استراتژیک، شاخص کلیدی عملکرد و پروژه ها و اقدامات تعیین شده و امتیاز ارزیابی IBSC بر اساس میزان تحقق اهداف و شاخصها و میزان پیشرفت پروژه ها در واحد سازمانی و با توجه به سهم افراد محاسبه می شود.  

در بخش شاخصهاي توسعه فردي شاخص هايي از قبيل دوره هاي آموزشي، مقالات، اختراعات، تشويقنامه ها، امتياز مديريت دانش و موارد ديگر در سيستم تعريف شده و در خصوص هر فرد ارزيابي مي گردد  

امتياز ارزيابي نهايي افراد بر اساس تلفيقي از امتيازات فوق خواهد بود.

ارزیابی 360 درجه

تدوین مدل های شایستگی رفتاری به تفکیک سطوح شغلی

ارزیابی مدلهای شایستگی های رفتاری با استفاده از روش 360 درجه

استفاده از ثبت وقایع حساس، توزیع اجباری و …

ارزیابی بر مبنای اهداف MBO

تعیین اهداف مبتنی بر شغل و شاخصهای ارزیابی اهداف شغلی

 گزارش عملکرد و بازخورد مدیر 

ارزیابی دوره ای اهداف و نتایج عملکرد 

ارزیابی شاخصهای توسعه فردی IDP

تعیین برنامه توسعه فردی و شاخصهای مربوطه

ارزیابی شاخصهای توسعه فردی 


ارزیابی اهداف و نتایج کلیدی OKR

تعیین اهداف فردی در راستای اهداف سازمان 

تعریف نتایج کلیدی مورد انتظار از اهداف فردی 

ارزیابی نتایج کلیدی 

کنترل برنامه ها و اقدامات 


روش 360 درجه

در اين سامانه ارزيابي شايستگي هاي رفتاري پرسنل به روش 360 درجه انجام مي گردد

 يکي از جامع ترين روش هاي ارزيابي که در آن بازخورهاي مختلفي از عملکرد يک نفر از افراد مختلفي که با فرد در رابطه هستند بدست مي آيد نظام ارزيابي 360 درجه نام دارد. افراد مختلف ارزيابي کننده مي توانند شامل : مديران، همکاران، زير دستان و خود فرد باشند


روش ارزيابي بر مبناي اهداف MBO

در اين سامانه ارزيابي اهداف، انتظارات و شرح وظايف پرسنل بر اساس روش MBO انجام مي گردد

·          توافق‌نامه عملکرد يکي از بهترين روش‌ها براي شفاف‌سازي انتظارات عملکردي است و به عنوان روشي براي افزايش پاسخگويي و مسئوليت پذيري مناسب‌تر کارکنان معرفي مي‌شود. در طي يک توافق‌نامه عملکردي مدير و کارمند در مورد اقداماتي که کارمند قرار است طي يک دوره ارزيابي انجام دهد و همچنين نتايج مورد انتظار از اجراي اين اقدامات، به توافق مي‌رسند.


ارزيابي شاخصهاي توسعه فردي

در اين سامانه بخشي از امتياز نهايي عملکرد پرسنل بر اساس ارزيابي شاخصهاي توسعه فردي IDP محاسبه مي گردد

در بخش شاخصهاي توسعه فردي شاخص هايي از قبيل دوره هاي آموزشي، مقالات، اختراعات، تشويقنامه ها، امتياز مديريت دانش و موارد ديگر در سيستم تعريف شده و در خصوص هر فرد ارزيابي مي گردد