سامانه ارزیابی عملکرد کارکنان PAS-Master

سیستم PAS Master به عنوان یکی از زیر سیستمهای ارزیابی سازمان، امکان ارزیابی عملکرد کارکنان را بر اساس شایستگی های رفتاری و اهداف و انتظارات شغلی فراهم می کند. در این سامانه امکان استفاده از روشهای مختلف ارزیابی عملکرد و استفاده تلفیقی از انها فراهم می باشد 

 • ارزیابی شایستگی های رفتاری با استفاده از روش 360 درجه
 • ارزیابی اهداف و وظایف شغلی با استفاده از روش MBO
 • ارزیابی شاخصهای توسعه فردی IDP
 • ارزیابی کارت امتیازی فردی IBSC
 • ارزیابی اهداف و شاخصهای کلیدی نتیجه OKR

ماژول ارزیابی 360 درجه 

در این بخش شایستگی های رفتاری کارکنان بر اساس روش 360 درجه در معرض قضاوت مدیر، همکاران، زیر دستان و خود فرد قرار می گیرد و ارزیابی با استفاده از طیف لیکرت انجام می گیرد و در نهایت تجمیع وزنی ارزیابی های انجام شده، امتیاز کارمند در این بخش را محاسبه می کند 

 • تعریف مدل شایستگی رفتاری برای سطوح مختلف شغلی
 • ارزیابی 360 درجه
  (مدیر، همکار، زیردست، خود فرد، ارباب رجوع)
 • امکان استفاده از توزیع اجباری
 • ثبت وقایع حساس توسط مدیر
 • گزارش عملکرد توسط کارمند

ماژول ارزیابی اهداف MBO

در این بخش اهداف و انتظارات از هر کارمند در ابتدای دوره توسط مدیر تعیین شده و معیار سنجش و سقف امتیاز برای هر هدف تعیین می گردد. در طی دوره کارمند اقدامات انجام شده در راستای هر هدف را در سیستم ثبت می کند و در انتهای دوره، مدیر بر اساس حجم و کیفیت کار انجام شده به کارمند در هر هدف امتیاز می دهد. 

 • تعین اهداف و انتظارات از هر کارمند در ابتدای دوره
 • ثبت گزارش عملکرد و دریافت بازخورد مدیر در طی دوره
 • ارزیابی اهداف و انتظارات در انتهای دوره
 • امکان استفاده از شرح وظایف شغلی
 • امکان تعیین اهداف فردی در راستای اهداف سازمان

ماژول کارت امتیازی فردی IBSC

در روش IBSC نیاز است که سازمان مدل برنامه ریزی استراتژیک و کارت امتیازی متوازن را پیاده سازی کرده و هر واحد سازمانی دارای اهداف، شاخصهای کلیدی عملکرد و پروژه ها و اقدامات عملیاتی باشند. در اینصورت سهم هر فرد از تحقق هر شاخص و پیشرفت هر پروژه تعیین می شود و امتیاز هر فرد بر اساس سهم از درصد تحقق اهداف و میزان پیشرفت پروژه های واحدسازمانی مربوطه محاسبه می شود.

ماژول اهداف و نتایج کلیدی OKR

د راین بخش اهداف سازمان تعیین شده و نتایج کلیدی مرتبط با هر هدف به صورت کمی تعیین می شود سپس افرادی که در تحقق هر هدف و محقق کردن نتایج کلیدی نقش دارند تعیین می شود. همچنین برای محقق شدن اهداف و نتایج، برنامه ها و اقداماتی تعریف شده و به افراد تخصیص داده می شود. در نهایت ارزیابی افراد بر اساس میزان پیشرفت اقدامات و دستیابی به اهداف و نتایج کلیدی انجام می گردد.