تدوین شاخصهای بهره وری و کارایی


بطور کلي، سه رويكرد كاملاً متفاوت براي اندازه‌گيري بهره‌وري وجود دارد که شامل موارد زیر است:

رويكرد‌ انديسي مبتني بر شاخص‌هاي بهره‌وري Productivity Index-based Measurement

رويكرد‌ غير پارامتري مبتني بر برنامه‌ريزي رياضي Linear Programming-based Measurement (Non-Parametric)

رويكرد‌ پارامتري  مبتني بر مدل‌هاي اقتصادسنجي Econometric Measurement (Parametric)