سامانه رسیدگی به شکایات و گزارش تخلفات CRV-Master

سامانه رسیدگی به شکایات و گزارش تخلفات یکی از زیر سیستمهای مديريت عملكرد می باشد که امکان دریافت شکایات از ارباب رجوع و کارمندان را از بخشهای مختلف سازمان فراهم کرده و شکایت را در یک فرایند تعریف شده به جریان می اندازد تا به نتیجه برسد. همچنین شاکی با کد پیگیری که دریافت می کند می تواند هر لحظه از پیشرفت پرونده شکایت خود مطلع شود.

  • ثبت شکایت و دریافت کد پیگیری
  • رسیدگی و پاسخ دهی به شکایت توسط واحد مربوطه
  • امکان ارجاع شکایت به واحدهای استانی سازمان
  • مدیریت عناوین سرویسها و نوع شکایت
  • دریافت رضایت یا عدم رضایت شاکی از نحوه رسیدگی
  • امکان گفتگو (چت) بین واحدهای مختلف سازمان در خصوص شکایت
  • گزارشات و داشبوردهای آماری از تعداد و انواع شکایات وارده
  • گزارشات و داشبوردهای آماری از شاخصهای کلیدی عملکرد در فرایند رسیدگی به شکایات

سازمان هایی که از این محصول استفاده کرده اند