سامانه سنجش کارایی و بهره وری DEA-Master

اين نرم افزار به منظور محاسبه كارايي، اثر بخشي و بهره وري در عملكرد سازمانها بر اساس مدل تحليل پوششي داده ها DEA طراحي و پياده سازي شده است. با استفاده از اين سيستم امتياز كارايي نسبي واحدها محاسبه شده و واحدهاي كارا و ناكارا تعيين مي گردد. همچنين واحدهاي الگو براي هر واحد ناكارا معرفي شده و اهداف مطلوب در هر شاخص براي هر واحد ناكارا بدست مي آيد.

 • تعریف و سنجش شاخصهای بهره وری جزئی
 • تعریف شاخصهای ورودی و خروجی واحدهای صف
 • پیاده سازی و اجرای مدلهای درجه بندی شعب
 • محاسبه کارایی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها DEA

تعریف و ویرایش شاخصها و واحدها

 • تعریف دوره های ارزیابی
 • تعريف و ویرایش شاخصهاي ورودي و خروجی
 • تعریف و ویرایش زیر شاخصها و وزن اهمینی آنها
 • تعریف و ویرایش شاخصهای بهره وری جزئی
 • تعریف واحدهای صف (مناطق، شعب و نمایندگی ها )
 • گروه بندی واحدها

ماژول تحلیل پوششی داده ها DEA

 • اجرای مدلهای تحلیل پوششی داده ها CCR-BCC-ADD
 • اجرای مدلهای رتبه بندی
 • استفاده از انواع محدودیتهای وزنی نسبی و مطلق
 • اجرای مدلهای مالمکوئیست برای سنجش رشد بهره وری
 • امکان استفاده از انواع بازده به مقیاس IRS, DRS, VRS, CRS
 • امکان اجرای مدل در ماهیتهای افزایشی، کاهشی و جهت دار

ماژول گزارشات و نتایج

 • نمودار کارایی و رتبه بندی
 • نمودار هدف مورد انتظار در هر شاخص برای واحدهای ناکارا
 • واحدهای مرجع برای هر واحد ناکارا
 • مقایسه دو بدوی واحدها در شاخصهای اصلی
 • صدور گواهینامه کارایی و بهره وری
 • صدور کارنامه تفصیلی